Игра на късмета на Дахуа

Купете оборудване Dahua на стойност над 1800 лева и спечелете гориво на стойност 100 лева

Регистрирайте фактурата, за да участвате в томболата на Дахуа България

Регистрация на фактура
Карта за гориво Dahua

Срок и механизъм на кампанията

Купете оборудване Dahua на стойност над 1800 лева в периода от 06.06.2022 до 30.06.2022г., регистрирайте номера на фактурата и може да спечелите карта за гориво на стойност 100 лв.

Тегленето на печелившите ще се осъществи на 04.07.2022г. от [14:00] в офиса на Дахуа Технолъджи България, с адрес: бул. Цариградско шосе 115К, сграда Б, ет.5 и резултатите ще бъдат качени в страницата на Играта: www.dahuapromotions.com

Една фактура, отговаряща на условията посочени в предходното изречение, дава право на толкова пъти участие в Играта, на колкото отговаря сумата на фактурата, кратно на 1800 лв без ДДС. (Например ако фактурата е за сума 6000лв без ДДС, клиентът участва със същия номер на фактурата 3 пъти. Подобна фактура е достатъчно да бъде регистрирана еднократно.

Една компания може да участва с неограничен брой лотарийни номера, но може да получи максумум 3 карти от промоционалната Игра.

Дахуа плаща горивото

Валидиране на участника

Представител на Текра ще се свърже със спечелилия подаръка участник, отговарящ на изискванията на Играта, по телефон или по имейл след края на Играта, за да се уточни начина на предаване на спечелената награда. Наградите ще бъдат достъпни за получаване след края на Играта. Участниците могат да получат наградите си в срок от минимум 1 седмица след потвърждение.

Картите за зареждане на гориво са с двугодишен срок на валидност от датата на теглене в томболата 04.07.2022г.

Промоцията не се прилага за:

  • Доставка на проекти
  • Специализирани решения с някои договорни отстъпки
  • Монитори, твърди HDD кабели, други марки

Пълни условия на играта

ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организатор на промоционалната игра – Игра на късмета на Дахуа („Играта“), е Дахуа Технолъджи България ЕООД, ЕИК: 204273087, със седалище и адрес на управление гр. София, област София, бул. Цариградско шосе № 115К, офис сграда В, ет. 5, офис 5.7 („Организаторът“).

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА. СРОК НА КАМПАНИЯТА.

Играта се провежда на територията на Република България. Играта е валидна от 06 юни 2022 г. с начало от [08:00] часа и се прекратява с изтичане на периода на провеждането й, който е на 30 юни 2022 г., [23:59] часа. Тегленето на печелившите ще се осъществи на 04.07.2022г. от [14:00] в офиса на Дахуа Технолъджи България, с адрес: бул. Цариградско шосе 115К, сграда Б, ет.5 и резултатите ще бъдат качени в страницата на Играта: www.dahuapromotions.com

Играта се осъществява посредством официалните дистрибутори на Дахуа Технолъджи на територията на Република България – СисТех България, Анди –Л, Текра, Биттел.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Участието в Играта е на доброволни начала и е съобразено със закупуването на стока/и от официалните дистрибутори на Дахуа Технолъджи на територията на Република България, посочени по-горе. Право на участие има участник закупил оборудване Dahua на стойност над 1800 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС по време на периода на Играта. Клиентът участва в Играта с номера на фактурата издадена за поръчката си от официалните Дистрибутори. Фактурата е необходимо да бъде регистрирана за участие в www.dahuapromotions.com. Една фактура, отговаряща на условията посочени в предходното изречение, дава право на толкова пъти участие в Играта, на колкото отговаря сумата на фактурата, кратно на 1800 лв без ДДС. (Например ако фактурата е за сума 6000лв без ДДС, клиентът участва със същия номер на фактурата 3 пъти. Подобна фактура е достатъчно да бъде регистрирана еднократно. Една компания може да участва с неограничен брой лотарийни номера, но може да получи максумум 3 карти от промоционалнаат Игра.

4 УЧАСТНИЦИ

Нямат право на участие в кампанията участници представили две или повече фактури на обща минимална стойност за участие в Играта съгласно раздел 3 по-горе за спечелването на наградите. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря едновременно на следните изисквания: 1) навършена 18-годишна възраст; 2) не работи по трудово правоотношение с Организатора или със свързаните с него лица; 3) не работи по трудово правоотношение с дистрибуторите на Дахуа Технолъджи; 4) не е член на семейството на лица, които работят по трудово правоотношение с Организатора или със свързаните с него лица; 5) не е член на семейството на лица, които работят по трудово правоотношение с дистрибуторите на Дахуа Технолъджи; 6) направили са поръчка съгласно изискванията на раздел 3 по-горе; 7) да бъде регистрирано за участие на посочената от Организатора страница [https://www.dahuapromotions.com], като попълни регистрационната форма, съставляваща Приложение 1 към тези Правила и условия.

5 НАГРАДИ

При участие в Играта в съответствие с настоящите Правила и Условия участниците, ако бъдат изтеглени, имат възможност да получат предварително подготвената награда, осигурена от и за сметка на Организатора:

Карта Edenred за гориво на стойност 100лв с ДДС за зареждане на гориво в рамките на територията на Република България.

Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Една компания може да участва с неограничен брой лотарийни номера, но може да получи максумум 3 карти.

6 ВАЛИДИРАНЕ НА УЧАСТНИКА

Представител на Дистрибутора ще се свърже със спечелилия подаръка участник, отговарящ на изискванията на Играта, по телефон или по имейл след края на Играта, за да се уточни начина на предаване на спечелената награда. Наградите ще бъдат достъпни за получаване след края на Играта. Участниците могат да получат наградите си в срок от минимум 1 седмица след потвърждение.

Картите за зареждане на гориво, издадени от Еденред България са с двугодишен срок на валидност от датата на теглене в томболата 04.07.2022г.

Промоцията не се прилага за:

  • Доставка на проекти
  • Специализирани решения с някои договорни отстъпки
  • Монитори, твърди HDD, кабели, други марки

7 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

В случай на опити за измама, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора същият си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

2. Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Играта в нормални условия съгласно тези Правила и условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства ил обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.

3. Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените победители не се възползват от предложените награди от Организатора.

4. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат установени злоупотреби и/или нарушаване на тези Правила и Условия, Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време. В тези случаи прекратяването на Играта се оповестява на официалните интернет страници на Дистрибуторите и Организатора, като на участниците не се дължи компенсация.

5. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Правила и условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите. Разпоредбите на тези Правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Изтегли пълните условия на играта (pdf)

+ Всички Новини